Propietat del domini casaparecoll.eu i els seus afins

Els dominis www.casaparecoll.eu, www.casaparecoll.org, www.casaparecoll.cat són dominis d’Internet titularitat de la Congregació Dominiques de l'Anunciata (d'ara en endavant CASA PARE COLL).

Responsable
CASA PARE COLL, amb CIF R1700088F i domicili al carrer Pare Coll, s/n 17531 - Gombrèn (Girona). Telèfon: +34 972 28 14 51. Dades de contacte del DPD: info@casaparecoll.eu.

Copyright i drets de propietat intel·lectual
Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquest web són propietat exclusiva de CASA PARE COLL. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. Se’n prohibeix la utilització sense permís previ de CASA PARE COLL. També se’n prohibeix la reproducció, la duplicació, la còpia, la venda, la revenda o l’aprofitament amb finalitats comercials. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i els tractats internacionals en vigor.
La totalitat del contingut d’aquest web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat de CASA PARE COLL. Es prohibeix la modificació, la còpia, la reproducció, la descàrrega, la transmissió, la distribució o la transformació dels continguts sense l’autorització del titular.
L’accés al web no implica, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts del web poden ser descarregats per l’usuari, sempre que sigui per a ús privat i sense finalitats comercials.

Continguts
CASA PARE COLL vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquest web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. CASA PARE COLL no es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquest web proporcionats per tercers.
Es prohibeix qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.
Així mateix, es prohibeix la inclusió i la comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d’usuaris o el personal de CASA PARE COLL, en particular els continguts que estiguin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
CASA PARE COLL pot prohibir l’accés a aquest web de qualsevol usuari que dugui a terme qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors, que no són limitadors.
CASA PARE COLL pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que estiguin fora d’aquest web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin al web de destinació.
En cas que hi hagi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquest web i els documents que constitueixen l’origen de la informació, preval allò que s’indica en aquests últims documents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.
No es permet modificar aquest web.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat
CASA PARE COLL no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquest web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. CASA PARE COLL no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest web.
Aquest avís legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través del web de CASA PARE COLL.
CASA PARE COLL no garanteix ni es responsabilitza que l’accés al web sigui ininterromput o estigui lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquest web.

Legislació aplicable i tribunals competents
Els termes i les condicions que regeixen aquest web, com també les relacions que se’n puguin derivar, estan protegits i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic, estatal o europeu que siguin aplicables

Crear nou compte de client